• +1

 • github: andrew-303

  git clone ssh://git@47.95.238.18:10022/andrew-303/hgwzxygitlab1.git
  cd hgwzxygitlab1
  touch README.md
  git add README.md
  git commit -m "add README"
  git push -u origin master

  git checkout -b develop
  git checkout -b release
  git checkout -b feature-andrew-0921

  git checkout master
  git commit -a -m "master up 1"
  git push
  git commit -a -m "master up 2"
  git push

  git checkout release
  git merge --no-ff master
  git commit -a -m "release up 3"
  git push --set-upstream origin release
  git commit -a -m "release up 4"
  git push

  git checkout develop
  git merge --no-ff release
  git commit -a -m "develop up 5"
  git push --set-upstream origin develop
  git commit -a -m "develop up 5"
  git push

  git checkout feature-andrew-0921
  git merge --no-ff release
  git commit -a -m "feature commit 7"
  git push --set-upstream origin feature-andrew-0921
  git commit -a -m "feature commit 8"
  git push

 • 1、针对不同方言、快慢语速、音量大小、对内容的识别准确度的测试;
  2、性能测试,模拟多个语音产生并发时,处理能力如何?
  3、稳定性测试、长时间输入语音资料,检查识别功能的准确性?

 • 每到要上体育课的时候,我们的其他主科老师就会到教室说:
  体育老师今天生病了,我们上语文课,把书翻到第...页;
  体育老师今天病没好,我们上数学课,把试卷拿出来;
  体育老师今天又病了,我们上英语课,先听段听力;
  当时,同学们都很奇怪,为什么体育老师身体这么不好,他是怎么当上的体育老师呢?

 • 作业2

   click(){ 
  adb shell input tap $( adb shell "uiautomator dump && cat /sdcard/xuqiu_dump.xml"
  |sed -e $'s#<node#\\\n<node#g' |grep "$@" |awk -F '\\[|\\]|,' '{print ($(NF-2)+$(NF-5))/2,($(NF-4)+$(NF-1))/2}' )
  }

  send_keys(){
  adb shell input text "$@"
  }
 • at 1206.log |awk '{print $9}'|grep 404|wc -l
  结果:10549

  作业3:cat 1206.log |awk '{print $1}' |sort |uniq -c|sort -nr |head -3
  10931 216.244.66.241
  4370 115.236.50.18
  2203 127.0.0.1

  作业4:awk '{print $7}' 1206.log | grep topics | sed -E 's/[0-9]{3,}/aaa/g' | sort | uniq -c | sort -nr |head -1
  7793 /topics/aaa

  课后作业:

  awk '{print $7}' 1206.log \
  | sed 's#?.*##g' \
  |sed 's#!.*##g' \
  |sed 's#/topics/[0-9]*/replies/[0-9]*#/topics/replies#' \
  |sed 's#/topics/[0-9]*$#/topics/topics#' \
  |sed 's#[0-9].*/[a-zZ0-9\.\-]*\.#.#' \
  |sed 's#/topics/replies/.*#/topics/replies/#' \
  |sed 's#/android-icon.*#/android-icon.png#' \
  |sort |uniq -c |sort -nr|head -10

  结果:
  39064 /cable
  12177 /topics/topics
  9758 /topics/replies/
  2045 /
  1691 /uploads/photo/.png
  1133 /photo/.png
  1035 /_img/uploads/photo/.png
  522 /uploads/photo/.jpg
  465 /uploads/user/avatar/.jpg
  456 /android-icon.png

 • 11