UiAutomator 有关未加入 addTest 却被执行的问题

testBlue · 2019年08月16日 · 最后由 testBlue 回复于 2019年11月18日 · 519 次阅读
if __name__ == '__main__':

  suite = unittest.TestSuite()
  suite.addTest(UIautomationCaseBase('test_001_btn_login'))
  # suite.addTest(UIautomationCaseBase('test_002_Online_listening'))
  # suite.addTest(UIautomationCaseBase('test_003_Receipt'))
  # suite.addTest(UIautomationCaseBase('test_004_Emplacement'))
  # suite.addTest(UIautomationCaseBase('test_005_btn_start_Drivecar'))
  # suite.addTest(UIautomationCaseBase('test_006_btn_confirm_submit'))
  # suite.addTest(UIautomationCaseBase('test_007_btn_pay_channel_select'))
  # suite.addTest(UIautomationCaseBase('test_008_Cash_received'))
  # suite.addTest(UIautomationCaseBase('test_009_statistical_interface'))
  runner = unittest.TextTestRunner()
  runner.run(suite)

代码如图,问大神们一个问题,如果是这样的话,是不是只会执行 est_001_btn_login 这条用例而非所有都会执行,目前来看

所有的用例都被执行了,好尴尬。。。

共收到 2 条回复 时间 点赞

点击要执行的方法执行就行啊 不用全部跑一边

luhaitao1 回复

您说的点击是啥意思,是加入到 addTest 吗

需要 登录 后方可回复, 如果你还没有账号请点击这里 注册